گزارش مالی

گزارشات مالی

صورتهای مالی

1- صورتهای مالی منتهی به 1400/06/31

2- صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29

3- صورتهای مالی منتهی به 1401/06/31

4- صورتهای مالی منتهی به 1401/12/29

5- صورتهای مالی منتهی به 1402/06/31

گزارش تفسیری مدیریت

1- گزارش تفسيری مدیریت 1400/03/31

2- گزارش تفسیری مدیریت 1400/06/31

3- گزارش تفسيري مدیریت 1400/09/30

4- گزارش تفسیری مدیریت 1400/12/29

5-گزارش تفسیری سینادارو 1401/03/31

6-گزارش تفسیری سینادارو 1401/06/31

7- گزارش تفسیری مدیریت ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

8- گزارش تفسیری مدیریت 1401/12/29

9- گزارش تفسیری مدیریت 1402/03/31

10- گزارش تفسیری مدیریت 1402/06/31

11- گزارش تفسیری مدیریت 1402/09/30

X