کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی

برگزاری دوره مبانی و مستندسازی ایزو – مهندس آقایی – آذرماه 1401

برگزاری دوره بازرسی داخلی ( Self Inspectior ) – خانم دکتر کنعانی آذرماه 1401

برگزاری دوره GMP پیشرفته – دکتر صادقی – آذر ماه 1401

برگزاری دوره مهارت سرپرستی با دکتر شهائی – آبان 1401

برگزاری کلاس آموزشی کمک های اولیه، تزریقات و سرم تراپی استاد گلشن – آبان 1401

برگزاری کلاس آموزشی کار با دستگاه شستشوی ملزومات – آبان 1401

برگزاری دوره آموزشی نگارش و مکاتبات اداری – دکتر پرویزی – آبان ماه 1401

برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه- آقای هادی پور – مهرماه 1401

برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی و ارتباط موثر – دکترفربدنیا – مهرماه 1401

دوره آموزشی حفاظت فیزیکی و اصول انتظامات- سرهنگ طغرایی- مهرماه 1401

برگزاری دوره Gmp عمومی – دکتر صفری فرد – شهریور 1401

برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق – مدرس علی اصغر محمدی – شهریور 1401

برگزاری دوره آموزشی GLP-دکتر مهدی زاده – مرداد 1401

برگزاری دوره آموزشی چگونگی رفتار و عملکرد پرسنل در اتاق تمیز  مدرس خانم دکتر کنعانی – تیرماه 1401

برگزاری عملیات خوب ساخت با تمرکز بر رفتار در اتاق های تمیز مدرس دکتر شاه میری – تیرماه 1401

دوره مبانی GMP برای پرسنل جدیدالاستخدام- اردیبهشت ماه 1401

برگزاری دوره GMP پیشرفته با رویکرد ممیزی داخلی ( آبان ماه 1397 )

دوره آموزشی پیش بینی اقتصاد در صنعت دارو ( آبان ماه 1397 )

X