هیئت مدیره

علی دهقان منشادی

رئیس هیئت مدیره

دکتر حمید کمالی بندبانی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد کارگری

عضو هیئت مدیره

دکتر صادق جباری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

X