هیئت مدیره

هیئت مدیره

دکتر حسن بایرامی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

دکتر میثم نورمحمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس رضا شهبازی

عضو هیئت مدیره

دکتر صادق جباری

 عضو هیئت مدیره

X