مناقصه خرید فیلترهای دارویی

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید فیلتر های دارویی به شرح ذیل اقدام نماید.

1- فیلتر کاتریج 10 اینچ 5 میکرون سارتوپور PP2 شماره 5502542P1             مقدار   100 عدد

2- فیلتر کپسول عمقی 65/0 میکرون شماره 550530P9SSA                       مقدار   80 عدد

3- مینی فیلتر کاتریج 5 اینچ 45/0 + 2/0 میکرون شماره  5231507µ9P        مقدار   400 عدد

4- فیلتر کاتریج 10 اینچ µm20  میکرون Sartorius 55925520P1                 مقدار   40 عدد.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد، از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 لغایت پنجشنبه 1401/12/11 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X