(( آگهی مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید اتیکت پشت چسب دار در تیراژ و ابعاد مختلف به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح

ابعاد به میلیمتر

تعداد

1

اتیکت پشت چسب دار

22×66

20،000،000

2

اتیکت پشت چسب دار

30×70

10،000،000

3

اتیکت پشت چسب دار

27×40

5،000،000

4

اتیکت پشت چسب دار

34×85

10،000،000

5

اتیکت پشت چسب دار

38×69

5،000،000

6

اتیکت پشت چسب دار

25×74

20،000،000

7

اتیکت پشت چسب دار

40×90

5،000،000

8

اتیکت پشت چسب دار

36×62

2،000،000

9

اتیکت پشت چسب دار

18×80

5،000،000

10

اتیکت پشت چسب دار

33×51

5،000،000

11

اتیکت پشت چسب دار

50×116

2،000،000

12

اتیکت پشت چسب دار

67×106

3،000،000

لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمسیون معاملات این شرکت و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ پنجشنبه 1403/02/20 لغایت چهارشنبه 1403/02/26 از ساعت 9:00 الی 16:00 به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

 

X