مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) منتهی به 1401/12/29

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شماره ثبت 11405 و شناسه ملی 10100450900 و سرمایه ثبتی 2.400 میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 28425 مورخ 1402/04/10 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) رأس ساعت 09:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 1402/04/21 در محل قانونی شرکت به نشانی : تهران کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، خیابان پنجاه و دوم، خیابان شهید گمنام ، با حضور 86/62  درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر و حضور اکثریت سهامداران در جلسه اقدام و رسمیت جلسه اعلام گردید. سپس در رابطه با انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد که هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

 

1.آقای عباس نعیمی دارای کد ملی 0051510790 به عنوان رئیس مجمع

2.آقای مجید آتشگر دارای کد ملی 0058664939  به عنوان ناظر

3.آقای مهدی حسن زاده هجراندوست دارای کد ملی 0070569762 به عنوان ناظر

4.آقای حسن بایرامی دارای کد ملی 0057057893 به عنوان منشی

 

1– دستور جلسه برابر دعوتنامه ، به شرح زیر قرائت گردید:

1/1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

2/1- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

/1- بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق مالکانه ،صورت جریان های نقدی و یادداشت های همراه)  سال مالی منتهی به 1401/12/29

4/1- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

5/1- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت

6/1- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره

7/1- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود

8/1- تعیین حق الزحمه کمیته ها

9/1- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

2-  استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس:

گزارش هیأت مدیره شرکت توسط سرپرست و عضو هیأت مدیره محترم و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده محترم بازرس قانونی قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هریک از آنها توسط هیأت مدیره به استماع مجمع عمومی رسید .

 3- مصوبات مجمع:

مجمع با اکثریت آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

الف –  تصویب صورتهای مالی و میزان سود سهام:

صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ 1401/12/29 و عملکرد هیأت مدیره و صورت سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 و یادداشت های همراه آن مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید مبلغ 2.880 میلیارد ریال(به ازای هر سهم مبلغ 1.200 ریال) از محل سود انباشته بین سهامداران تقسیم گردد.

ب معاملات مشمول ماده 129  اصلاحیه قانون تجارت:

معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

ج انتخاب روزنامه کثیر الانتشار:

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت به مدت یک سال انتخاب گردید.

د بازرس قانونی و حسابرس :

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)دارای شناسه ملی 10100525069 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی 10100468600 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند، تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به هیأت مدیره تفویض شد.

ھمبلغ 10،000،000،000 ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش اعضاء حقوقی هیأت مدیره تعیین گردید.

و-حق حضوراعضاء غیر موظف هیأت مدیره در سال 1402 ماهیانه مبلغ 40،000،000 ریال ناخالص به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه و حق حضورکمیته های تخصصی نیز ماهیانه 40،000،000 ریال تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیأت مدیره عضو کمیته های تصریح شده در دستور العمل نظام راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت نیز باشند، حق حضور آنان برابر مبلغ تعیین شده فوق تعیین گردید که علاوه بر حق حضور در  جلسات هیأت مدیره قابل پرداخت خواهد بود.

ر- هزینه های مربوط به مسئولیت های اجتماعی در سال 1402 مبلغ 1.000.000.000 ریال تعیین گردید.

ختم جلسه :

جلسه در ساعت 10:55 همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای عباس سعادتی با کد ملی 3874480178 وکالت با حق توکیل به غیر ولوکراراً داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

 

X