مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده شـرکت لابراتوارهای سینـادارو (سهامی عام)      

صورتجلسه مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده شـرکت لابراتوارهای سینـادارو (سهامی عام) 

    مورخ 1402/03/14  به شماره ثبت11405 و شناسه ملی 10100450900

 

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 28397 مورخ 1402/03/03 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینا دارو(سهامی عام) راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار پنجاه و دوم، خیابان شهید گمنام، با حضور 88/58 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس شرکت تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر و حضور اکثریت سهامداران در جلسه اقدام و رسمیت جلسه اعلام گردید. سپس در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد که هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

  • جناب آقای عباس نعیمی به عنوان رئیس مجمع.
  • جناب آقای سید محمد علی شهدائی به عنوان ناظر مجمع.
  • جناب آقای مهدی حسن زاده هجران دوست به عنوان ناظر مجمع.
  • جناب آقای حسن بایرامی به عنوان منشی.

دستور جلسه برابر دعوتنامه، به شرح زیر قرائت گردید:

1-پیرو نامه شماره 1402/11/237 مورخ 1402/02/17 در خصوص درخواست یک پنجم از سهامداران شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام) در تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام) و در اجرای مفاد ماده 95 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره .

مصوبات مجمع:

ضمن تشکر از اعضای هیئت مدیره قبلی، در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره اخذ رای به عمل آمد و اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردید.

1-شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان عضو هیئت مدیره

2-شرکت سرمایه گذاری ملی به عنوان عضو هیئت مدیره

3-شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان عضو هیئت مدیره

4-شرکت پایاپای ملی به عنوان عضو هیئت مدیره

5-شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه به عنوان عضو هیئت مدیره

پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره به تایید نماینده محترم سازمان بورس رسید.

وهمچنین درصد آرا به شرح ذیل می باشد :

شرکت سهامی بیمه ایران                                            23/88%

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                                    16/39%

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی                                     14/83%

شرکت پایاپای ملی                                                    14/83%

شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه                    14/53%

ختم جلسه :

جلسه در ساعت 11:35 همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای عباس سعادتی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

X