خرید 2 دستگاه هواساز هایژنیک

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید 2 دستگاه هواساز هایژنیک اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه (مشخصات فنی) و ارائه پیشنهاد، از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 لغایت پنجشنبه 1401/12/11 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X