الزام به ثبت نام سهامداران محترم در سامانه سجام


الزام به ثبت نام سهامداران محترم در سامانه سجام


قابل توجه سهامداران محترم

از این پس برداشت سود سهام و مطالبات سهامداران محترم طبق نامه شماره 15/27516 مورخ 1401/03/04 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار صورت می پذیرد.

X