اعضای هیئت مدیره-مهندس عباس سعادتی

مهندس عباس سعادتی

مدرک تحصیلی : 

  • لیسانس مدیریت بازرگانی

اهم سوابق :

  • رئیس هیئت مدیره شرکت بهین پیشبرد داتار
  • عضو هیئت مدیره شرکت فن آوا کارت
  • رئیس هیئت مدیره شرکت یادمان بردیا
  • عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی مهر اقتصاد
n10-22
X