ارتباط با رئیس هیئت مدیره

ارتباط با رئیس هیئت مدیره

جهت ارتباط مستقیم با رئیس هئیت مدیره و هرگونه انتقادات، پیشنهادات و شکایت از طریق  ایمیل  درج  شده  ذیل  و یا با پر کردن فرم  ارتباط با رئیس هئیت مدیره  اقدام نمایید. 

ایمیل

Esmaeilzadeh@sinadarou.com

فرم ارتباط با رئیس هیئت مدیره

X