آگهی لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام)

شماره ثبت 11405 شناسه ملی 10100450900

پیرو آگهی منتشره در تاریخ 25/02/1402 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 03/03/1402 به اطلاع می رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می گردد، موکول گردید.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضاء هیئت مدیره

 

 هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام)

X