کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی

برگزاری دوره GMP پیشرفته با رویکرد ممیزی داخلی ( آبان ماه 1397 )

دوره آموزشی پیش بینی اقتصاد در صنعت دارو ( آبان ماه 1397 )

X