مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام)

مورخ  1402/04/21 به شماره ثبت11405 و شناسه ملی 10100450900 و سرمایه ثبتی 2.400 میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 28425 مورخ 1402/04/10 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) رأس ساعت 11:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 1402/04/21 در محل قانونی شرکت به نشانی : تهران کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، خیابان پنجاه و دوم، خیابان شهید گمنام ، با حضور 86/62 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر و حضور اکثریت سهامداران در جلسه اقدام و رسمیت جلسه اعلام گردید. سپس در رابطه با انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد که هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

 

 1. آقای عباس نعیمی دارای کد ملی 0051510790 به عنوان رئیس مجمع
 2. آقای مجید آتشگر دارای کد ملی 0058664939 به عنوان ناظر
 3. آقای مهدی حسن زاده هجراندوست دارای کد ملی 0070569762 به عنوان ناظر
 4. آقای حسن بایرامی دارای کد ملی 0057057893 به عنوان منشی
 • دستور جلسه برابر دعوتنامه ، به شرح زیر قرائت گردید:
 • تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس (تبصره مفاد ماده 14 اساسنامه و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه و ماده 28 اساسنامه)
 • مجمع پس از بحث و تبادل نظر و اخذ نظر کارشناس بورس در خصوص اصلاحات پیشنهادی با نظر موافق موارد ذیل را مصوب نمود :

  الف ) تبصره مفاد ماده 14 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اضافه شد :

  “در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است.”

  ب ) تبصره 2 به ماده 18 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اضافه شد:

  ” پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.”

  ج ) ماده 28 اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل اصلاح شد:

  “در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نماید.”

  ختم جلسه:

     جلسه در ساعت 11:15 همان روز خاتمه یافت. و مجمع به آقای عباس سعادتی با کد ملی 3874480178 وکالت با حق توکیل به غیر ولوکراراً داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

 

X