صورت های مالی

صورت های مالی

گزارش تفسیری سینا دارو منتهی به 31 شهریور 99

گزارش هیئت مدیره منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸

کنترل های داخلی

صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور 1399

مشخصات کمیته حسابرسی

X