جلسه مشترک توسعه روابط بین شرکت پخش دارویی اکسیر و شرکت لابراتوارهای سینادارو

جلسه مشترک توسعه روابط فی مابین و بررسی عملکرد 7 ماهه ابتدایی سال پخش دارویی اکسیر و شرکت لابراتوارهای سینادارو

 

 

X