تصاویر کارخانه

تصاویر کارخانه

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو ( آبان ماه 1397 )

پروژه انتقال و توسعه سینادارو

تکمیل مراحل نهایی پروژه انتقال و توسعه سینادارو 1400

X