تصاویر همایش ها

تصاویر همایش ها

هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما – مهر 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام – تیر 1401

پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی – خرداد 1401               

ششمین نمایشگاه ایران فارما – مهر 1400                     

X