تشكر و قدردانی از مديرعامل به جهت تلاش های اثر گذار و حمايتهای همه جانبه از كاركنان شركت

 

شورای اسلامی كار شرکت لابراتوارهای سینادارو طی تقديرنامه ای از مديرعامل محترم جناب آقای دکتر صادق جباری به جهت تلاش های اثر گذار و حمايتهای همه جانبه از كاركنان شركت تشكر و قدردانی كردند.

X