اعضای هیئت مدیره-دکتر مهرداد کارگری

دکتر مهرداد کارگری

مدرک تحصیلی : 

  • دکترای مهندسی صنایع و IT
  • فوق لیسانس مدیریت سیستم ها و بهره وری

اهم سوابق :

  • عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و مهندسی تربیت مدرس
  • نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت پارس
  • عضو هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی تبریز
  • عضو هیئت مدیره و مشاور IT مدیرعامل در گروه صنعتی ایرانخودرو
X