اعضای هیئت مدیره-دکتر علی اسماعیل زاده مقری

  • صفحه اصلی
  • اعضای هیئت مدیره-دکتر علی اسماعیل زاده مقری

دکتر علی اسماعیل زاده مقری

مدرک تحصیلی : 

  • دکترای مدیریت مالی 
  • فوق لیسانس مدیریت مالی

اهم سوابق :

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • کارشناس رسمی دادگستری ایران
  • عضو انجمن حسابداران ایران
  • عضو انجمن حسابرسی ایران
  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  • معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور
رئیس کمیته حسابرسی
esmailzadeh
X